ForsidenBehandlingenInntak og SøknadStiftelsen
Steigen Omsorgsheim
8286 Nordfold
Tlf: 948 50 185

E-post: post@steigen-omsorgsheim.no
Innholdet i behandlingen

Rehabilitering
Hovedinnholdet for rehabiliteringen ved Steigen Omsorgsheim er miljøterapi, hvor vi forsøker å bruke de muligheter vi har på heimen, og i vårt nærrmiljø til å skape en positiv forandring for våre beboere.
Følgende momenter vektlegges: En strukturert hverdag med forutsigbare aktiviteter. Individuell behandling. Arbeidstrening. Lære våre beboere å fungere sammen med mennesker som ikke har rusproblemer. Fysisk trening, turløype, volleyball, bordtennis, fotball, og fisketurer med overnattingsrnuligheter sammen med en av vår medarbeidere.

Oppholdet på Steigen Omsorgsheim
Vårt viktigste mål er å hjelpe beboerne fra rusmisbruk til et rusfritt og meningsfylt liv. En viktig faktor i denne prosessen er at det tar tid å arbeide seg ut av et misbruk, og i den forbindelse er det viktig for Steigen Omsorgsheim å samhandle denne prosessen med innleggende kommune og beboer selv.
Vår tilsynslege bruker en del av tiden ved ankomst til utredning av den fysiske, og psykiske helsetilstand. Steigen Omsorgsheim forstår rusmisbruk som et sammensatt problemområde.
I rehabiliteringen vektlegges følgende områder: Psykiske lidelser som følge av et langvarig misbruk, dårlig sosial fungering, adferdsmessige problemer, nedsatt allmennhelsetilstand.

Arbeidsmodell
Konsekvens trening ved læringsmestring, bygge opp selvbilde.
Nye beboere får fadderordninger. Her brukes seniorer (beboere som har vært rusfrie lenge), og som ønsker å ta ansvar for å hjelpe andre misbrukere til et rusfritt liv.

Behandlingsmetoder
Målet er å gi omsorg og behandling, øke livskvaliteten og å mestre og ta ansvar for egne handlinger. Ideologien er ærefrykt for livet (menneskesynet), selvrealisering og systematisk tenking.
Metoden er støtteomsorg, nye erfaringer og muligheter, gruppesamtaler og gruppeprosesser, terapi og aktiviteter. Modell-læring, sosial trening, konfliktløsning, strukturering og grensesetting.

Viktigere enn metoder vil likevel være innsatsen til personalet. Vi har intern opplæring og det vektlegges følgende:
Kommunikasjon, samtaleferdigheter, lese kroppsspråk, empati.
Holdninger og verdiforståelse i selvinnsikt. Holdninger overfor andre i voksemodellen.
Evne til å gi god omsorg, konfliktløsningigrensesetting og evne til å motivere beboeren.
Vi vektlegger også at personalet skal være tydelige, forutsigbare og strukturerte. God sosial omsorg omfatter forståelse for andre, en forståelse som tilegnes gjennom å gjøre ting for, og sammen med andre (felleserfaring). I og med at personalet (seniorene) kjenner seg igjen i beboernes situasjon vil omsorgen bli ekte.

Ta kontakt og få mer informasjon.